Produkter

MURBRUK B 25 KG 0-3MM SNS

Art.nr 002805594 Lev.art.nr 5530205
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Högkvalitativt murbruk för murning av exempelvis lättklinkerblock, tegel och betonghålsten. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Färgat Murbruk M2,5. Ett högkvalitativt fabrikstillverkat torrbruk för murning av exempelvis lättklinkerblock, betongblock och tegel. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk. Åtgång: se åtgångstabell. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg.
1kg material ger färdig betong (l) 0,65
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Börjar härda Ca 4h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Färg Transparent
Förpackning Småsäck
Hållfasthetsklass M2.5
Kulör Ofärgad
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Beroende på murmaterial
Murteknik Traditionell murning
Nyans Transparent
Typ Murbruk
Vattenåtgång 3,5-4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7331933302057
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.