Produkter

MURBRUK B 0-3 1000KG

Art.nr 002805636 Lev.art.nr 5730201
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Högkvalitativt murbruk för murning av exempelvis lättklinkerblock, tegel och betonghålsten. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Färgat Murbruk M2,5. Ett högkvalitativt fabrikstillverkat torrbruk för murning av exempelvis lättklinkerblock, betongblock och tegel. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk. Åtgång: se åtgångstabell. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg.
1kg material ger färdig betong (l) 0,65
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Börjar härda Ca 4h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Färg Transparent
Förpackning Storsäck
Hållfasthetsklass M2.5
Kulör Ofärgad
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Beroende på murmaterial
Murteknik Traditionell murning
Nyans Transparent
Typ Murbruk
Vattenåtgång 160 liter per ton
Vikt (kg) 1000
EAN 7331933702598
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.