Produkter

SOCKELSPRITPUTS KC 0-5MM SPECIAL KULÖR 25KG

Art.nr 003266433 Lev.art.nr 5660535
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, dolomit 0–5 mm. För ytbehandling av socklar. Sockelspritputs KC används vid ytbehandling av socklar med puts av kvalitetsklass CS lV (A) eller CS lll (B). Åtgång: 14 kg/m². Vattenåtgång: 4,5–5,5 l per 25 kg. Innehåll: kalk och cement, dolomit 0–5 mm.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0–5
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Specialkulör
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 14 kg per m²
Typ Sockelspritputs
Vattenåtgång 4,5–5,5 l per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7331933702451
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare