Produkter

MUR&PUTSBRUK KC B 1000KG

Art.nr 003501929 Lev.art.nr 5730501
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten, samt grovputsning på underlag av murverk ovan mark. Smidigt kombinationsbruk för både murning och putsning. Produkten kan även användas till slamning. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk. Åtgång: murning se åtgångstabell, putsning ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg. Skikttjocklek: 10–12 mm.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Börjar härda Ca 4h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Storsäck
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Murning se åtgångstabell, putsning ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Murteknik Traditionell murning
Typ Mur- och putsbruk
Vattenåtgång 160 liter per ton
Vikt (kg) 1000
EAN 7331933702604
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare