Produkter

STÄNKPUTS KC 0-2MM STDKULÖR 25KG

Art.nr 003787907 Lev.art.nr 5660185
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, dolomit 0–1 mm alt. 0–2 mm. För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader. Stänkputs KC används vid ytbehandling av ny puts samt vid renovering av äldre fasader. Används på puts med kvalitetsklass CS lll (B) eller CS ll (C). Åtgång: 3–5 kg/m². Vattenåtgång: 6-7 l per 25 kg. Innehåll: kalk och cement, dolomit 0–1 mm alt. 0–2 mm.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-2
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Standardkulör
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 3-5 kg per m²
Typ Stänkputs
Vattenåtgång 6-7 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7331933702307
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare