Produkter

ALG & MÖGELBORT BIOKLEEN 1L

Art.nr 004280589 Lev.art.nr 900778
Biokleen
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Alg & Mögelbort Proffs är en högkoncentrerad produkt som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot, vid kraftig påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. Alg&Mögelbort Proffs förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år.
Beteckning 19110
Innehåll (l) 1
Typ Mögelborttagningsmedel
EAN 7392664191105
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte ångor/dimma.
P280 Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.
P303 + P361 + P353 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser