Produkter

MURBRUK B FÖR KALKSANDSTEN 25 KG, VIT

Art.nr 003787912 Lev.art.nr 5631105
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Ett vitt torrbruk speciellt anpassat för murning och efterfogning av kalksandsten. Högkvalitativt pigmenterat torrbruk av vitcement och dolomit 0–2 mm. Produkten är ett vitt torrbruk som är speciellt anpassat för murning och efterfogning av kalksandsten. Åtgång: ca 70 kg/m² vid murning av beklädnadssten. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg.
1kg material ger färdig betong (l) 0,65
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Börjar härda Ca 1,5 h
Fraktion (mm) 0-2
Frostbeständig Ja
Färg Vit
Förpackning Småsäck
Hållfasthetsklass M2.5
Kulör Vit
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 70 kg/m² vid murning av beklädnadssten
Murteknik Traditionell murning
Nyans Vit
Typ Murbruk
Vattenåtgång 3,5-4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7331933311059
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare