Produkter

PUTSBRUK HEYDI FIBERPUTS 20KG

Art.nr 008512952 Lev.art.nr 1355
Hey'di
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fiberarmerat putsbruk, kan användas på isoleringsmaterial, cementbaserade underlag m.m. Kan användas som reparationsbruk. Inom- och utomhus. Hey'di Fiberputs är ett sprutbart, fiberarmerat torrbruk tillverkat av specialcement, kalk, graderat sand och tillsatser. Hey'di Fiberputs har god vidhäftning och flexibilitet. Ska endast blandas med rent vatten för att få ett bruksfärdigt bruk
EAN 7054150013550
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser .