Produkter

MULTIBRUK HEYDI MULTI MUR 20KG

Art.nr 006981428 Lev.art.nr 1352
Hey'di
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserat, snabbhärdande torrbruk som är ypperligt till alla typer av mindremurnings-, putsnings- och reparationsarbeten på mur och betong, ute och inne.
Appliceringstemperatur (°C) 10 till 20
Blandningsförhållande Påsens innehåll ger ca. 3 liter färdig massa
Kornstorlek (mm) 1
Vikt (kg) 5
EAN 7054150013529
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.