Produkter

FIBERPUTS B PUMPBART LÅGALKAL 0-1MM 25KG

Art.nr 005894247 Lev.art.nr 5586025
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk som används i kombination med glasfibernät vid putsning av lättbetong på konstruktioner ovan mark. Produkten har både god vidhäftning och frostbeständighet. Åtgång: ca 1,7 kg/m² per mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4,5 l per 25 kg. Skikttjocklek: 8-10 mm. Innehåll: lågalkalisk cement och natursand 0–1 mm.
Användningsområde Putsa
Applikationstemperatur min (°C) 5 °C. Vid lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas
Bearbetningsbar minuter 120
Bearbetningstid 10 min maskinellt
Blandningsförhållande 4,0–4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg)
Bruksbindemedel Lågalkalisk cement
Farosymboler H315, H318
Fiberförstärkt Ja
Fraktion (mm) Natursand 0-1
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Förvaring Torrt
Härdningstid (dygn) 1
Lagringstid Inom 6 månader från tillverkningsdatum
Materialförbrukning Ca 1,7 kg/m² per mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 8-10
Typ Fiberputs
Vikt (kg) 25
EAN 7331933709184
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare