Produkter

FIBERPUTS B PUMPBART 0-1MM 25K

Art.nr 99006429 Lev.art.nr 5586015
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk till putsning av tegel, betong eller lättklinkerblock ovan mark. Används i kombination med glasfibernät. Åtgång: ca 1,7 kg/m² vid 1 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4,5 l per 25 kg. Skikttjocklek: 8–10 mm. Innehåll: cement och natursand 0–1 mm.
Användningsområde Putsa
Applikationstemperatur min (°C) Ca 5 °C. Vid lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas
Bearbetningsbar minuter 120
Bearbetningstid 10 minuter
Blandningsförhållande 4,0-4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas
Bruksbindemedel Cement
Farosymboler H315, H318
Fiberförstärkt Ja
Fraktion (mm) Natursand 0-1
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Förvaring Torrt
Härdningstid (dygn) 1
Lagringstid Inom 6 månader från tillverkningsdatum
Materialförbrukning Ca 1,7 kg/m² per mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 8-10
Typ Fiberputs
Vikt (kg) 25
EAN 7331933706312
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare