Produkter

HANDPUTS ROTBAND 10KG/SÄCK

Art.nr 007531317 Lev.art.nr 3238
hlbr_vl BVBAccepteras
Knauf Danogips
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Smidig handgipsputs med god vidhäftning, avsedd för väggar och tak invändigt.
Appliceringstemperatur (°C) Underlagstemperatur får inte understiga +5°
Densitet (kg/m³) Ca. 1000
Lagringstid 3 månader
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Typ Handputs
Vikt (kg) 10
EAN 4006379069941
Dokument

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Håll borta från barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 Vid kontakt med huden tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser, om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Bortskaffande av innehållet/behållaren i ska ske i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella regler.