Produkter

HÄFTPUTS ROTBAND 20KG

Art.nr 007531288 Lev.art.nr 429196
hlbr_vl BVBAccepteras SundahusB
Knauf Danogips
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Smidig handgipsputs med god vidhäftning, avsedd för väggar och tak invändigt.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Förvaring Svalt och torrt, frostfritt
Lagringstid Ca 6 mån vid torr och försluten förvaring
Materialåtgång Ca 0,8 kg/m2 per mm skikttjocklek
Skikttjocklek (mm) 10 mm (minst 5 mm)
Torktid Ca 24 h per mm
Typ Häftputs
Vikt (kg) 20
EAN 5709636385837
Dokument

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Håll borta från barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 Vid kontakt med huden tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser, om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Bortskaffande av innehållet/behållaren i ska ske i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella regler.