Produkter

MASKINPUTS MP75 LEICHT 20KG GIPSPUTS

Art.nr 007531619 Lev.art.nr 429190
hlbr_vl SundahusB
Knauf Danogips
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Maskingipsputs med mineralisk lättballast, avsedd för väggar och tak invändigt.
Skikttjocklek (mm) <50 mm
Vikt (kg) 20
Åtgång 0,8 kg/mm/m²
EAN 4003982294470
Dokument

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Håll borta från barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser, om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Bortskaffande av innehållet/behållaren i ska ske i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella regler.