Produkter

MURBRUK EXAKT SMÅSÄCK 25 KG

Art.nr 006226696 Lev.art.nr 5530225
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Högkvalitativt murbruk anpassat för murning av Finjas Exakt block. Produkten har en lättflytande konsistens för enkel och snabb applicering. Används även till tunna liggfogar på till exempel natur- och betongsten med hög måttnoggrannhet. Ingår som komponent i Mursystem Exakt och appliceras enkelt och smidigt med speciellt anpassad murlåda. Åtgång: ca 12 kg/m² vid murning av Isolerblock Exakt med Murlåda Exakt. Vattenåtgång: 4,6–4,8 l per 25 kg.
1kg material ger färdig betong (l) 0,65
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Börjar härda Ca 2 h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Kulör Ofärgad
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 12 kg/m² vid murning av Isolerblock Exakt med Murlåda Exakt
Murteknik Tunnfog
Typ Murbruk Exakt
Vattenåtgång 4,6-4,8 l per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7331933710845
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare