Produkter

WALLGARD GRAFITTI BARRIER 20KG KLOTTERSKYDD

Art.nr 99007713 Lev.art.nr 179120
hlbr_vl Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Polymervaxer i vattenemulsion, för fasadskydd mot graffiti.

- Åtgång: 30 - 150 g/m²
Vikt (kg) 20
Åtgång 30 - 150 g/m²
EAN 8022452007545
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.