Produkter

SPRITPUTS KC NATUR 25 KG PUMPBART 0-6MM
Art.nr 002805627 Lev.art.nr 5660305

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, natursingel 0–6 mm. För ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-6
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Naturell grå
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 15 kg per m²
Typ Spritputs
Vattenåtgång 4,5-5,5 liter per säck
Vikt (kg) 26
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.