Produkter

VATTENGLAS NATRON NITOR 1L

Art.nr 99011784 Lev.art.nr 203067
Nitor
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Natriumsilikat, starkt alkaliskt. Används för bl.a. äggkonservering, som binde och flamskyddsmedel, lim m.m. 57% vatten och 29% silikathalt. Handsktyp neopren.
Volym (l) 1
EAN 7319481000311
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H312 Skadligt vid hudkontakt
H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning