Produkter

BRYTFÄRG JÄRNOXRÖTT 120 1L

Art.nr 99007463 Lev.art.nr 291904
Nitor
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. 85 g/100 ml.
Volym (l) 1
EAN 7319481001059
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning