Produkter

FÄRGPIGMENT TITANDIOX 1L

Art.nr 99007462 Lev.art.nr 291886
Nitor
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Blandbar med olja, vatten, kalk och cement. Beständig mot ljus och luft. 70 g/100 ml.
Volym (l) 1
EAN 7319481001202
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning