Produkter

MÄRKPENNA ARTLINE 47 W SVART

Art.nr 004902867 Lev.art.nr 934845
Artline
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Märkpenna för att skriva och märka på våta underlag. Idealisk för märkning på våta icke porösa ytor som metall, plast, gummi, plåt, sträckfilm och frigolit etc. Pennan kan inte användas på vått kakel eller glas. Pennhylsa av aluminium. Fri från xylene - nästan luktfri. Rund akrylspets.
Beteckning ART004702
Färg Svart
Förpackning Lös
Nyans Svart
Spets 1,5 mm rund akrylspets
Typ Märkpenna
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara
  • Miljöfarlig

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P331 Framkalla INTE kräkning
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning