Produkter

MÄRKPENNA ARTLINE100 SVART 12

Art.nr 004529191 Lev.art.nr 934834
Artline
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Alkoholbaserat bläck som fäster på de flesta underlag. Färgbeständigt snabbtorkande bläck som inte bleks. Pennhylsan är av slagtålig aluminium med tätslutande plasthuv. Fria från Xylene. Skrivlängd ca 150 m.
Beteckning ART010002
Färg Svart
Nyans Svart
Spets 12 mm snedskuren hårdpressad filtspets
Typ Märkpenna
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Frätande

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P280 Använd ögonskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning