Produkter

MAPELASTIC COMP A 24 KG CEMENTBASERAD

Art.nr 99007173 Lev.art.nr 167124
hlbr_vl Basta BVBAccepteras SundahusB
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Tvåkomponents, flexibel, cementbaserad membran för vattentätning av balkonger, terrasser och våtrum.

- Åtgång manuell applicering: 1,7 kg/m² per mm tjocklek
- Åtgång påført v/sprøyting: 2,2 kg/m² per mm tjocklek
- Applicering: Flat spackel eller spruta
Vikt (kg) 24
EAN 8022452002144
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.