Produkter

MAPECOAT I 62W GRÅ-31 B 8,5 KG

Art.nr 99012005 Lev.art.nr 6NA003111
hlbr_vl BVBUndviks
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Tvåkomponents, vattenspädbar epoxyfärg med hög glans för golv, väggar, tak mm.
Färg Grå
Nyans Grå
Vikt (kg) 8,5
EAN 8022452084591
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.