Produkter

MAPECOAT I 62W A 2,5 KG

Art.nr 99012004 Lev.art.nr 6NA999911
hlbr_vl BVBUndviks
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Tvåkomponents, vattenspädbar epoxyfärg med hög glans för golv, väggar, tak mm.
Vikt (kg) 2,5
EAN 8022452080203
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.