Produkter

SLAMNINGSBRUK SIKAMONOTOP-1010 25KG

Art.nr 008030756 Lev.art.nr 626202
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma med minskat koldioxidutsläpp Sika MonoTop®-1010 är ett cementbaserat, polymermodifierat, 1-komponents beläggningsmaterial. Produkten används som vidhäftningsförbättrande slamma och som korrosionsskydd. Den är speciellt formulerad för att innehålla återvunnet material för att minska dess koldioxidavtryck.
Blandningsförhållande Ca 5,25 l vatten (21 %) per 25 kg säck vid applicering med borste
Förvaring I oöppnad, oskadad och förseglad originalförpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C
Innehåll 25 kg
Kemisk bas Portlandcement, cementersättning, återvunnet polymerpulver, utvald ballast och tillsatsmedel
Konsistens Grått pulver
Lagringstid 12 månader från tillverkningsdatum
Materialförbrukning Se produktdatablad
Skikttjocklek (mm) Se produktdatablad
Typ Slamningsbruk
Vikt (kg) 25
EAN 7612895585383
Dokument

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.