Produkter

REPARATIONSBRUK SIKAQUICK-506 FG AT 25KG

Art.nr 004997641 Lev.art.nr 151269
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdnande reparationsbruk 1-komponent, polymermodifierat reparationsbruk med inbyggd Sika FerroGard korrosionsinhibitor. Blandas endast med vatten och ger ett bruk som härdar snabbt och kan ytbehandlas efter kort tid. 1,55 kg pulver räcker till 1 liter färskt bruk. Materialförbrukningen beror på underlagets jämnhet och appliceringsmetod. Som ett riktvärde åtgår 15-16 kg pulver per kvm och 10 mm skikttjocklek.
Användningstid Ca 20 minuter vid +23 °C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Blandningsförhållande Ca 3,75-4,0 liter vatten per 25 kg pulver
Densitet 1,85 kg/l
Färg Grå
Förvaring Torrt och svalt
Innehåll 25 kg
Konsistens Pulver
Lagringstid 12 månader efter tillverkningsdatum
Materialåtgång Som riktvärde: Ca 1,6 kg pulver per m² och mm skikttjocklek
Nyans Grå
Typ Reparationsbruk
Vikt (kg) 25
EAN 7612894611199
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta gen- ast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.