Produkter

REPARATIONSBRUK SIKAMONOTOP 112 MULTI 5KG

Art.nr 006739426 Lev.art.nr 533580
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair är ett tixotropt enkomponents bruk för betongreparationer som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement, utvald ballast, syntetiska mikrofibrer och tillsatsmedel. Används för restaurering och reparation av betongelement (pelare, balkongkanter). Renovering av skadade områden på vertikala eller horisontella ytor av betong och reprofilering av betongytor
Antal (st/frp) 4
Användningsområde Restaurering och reparation av betongelement (pelare, balkongkanter), Renovering av skadade områden på vertikala eller horisontella ytor av betong, Reprofilering av betongytor
Användningstid ~60 minuter vid +23°C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +35
Arbetstemperatur (°C) +5 till +35
Bearbetningsbar minuter ~60 minuter vid +23°C
Blandningsförhållande 0,7-0,84 liter vatten per 5 kg pulver. 14%-16% viktdel vatten av pulver.
Brandklassad Euroclass A1
CE-märkt Ja
Densitet Ohärdat bruk: ~2,05 kg/l
Förpackning Påse
Förvaring Förvaras säkert i oskadade förpackningar i torra förhållanden
Innehåll 5 kg
Kemisk bas Cementbindmedel, utvald ballast, syntetiska mikrofiber och tillsatsmedel
Konsistens Grått pulver
Kornstorlek (mm) Dmax: 2,5
Lagringstid 18 månader
Materialförbrukning Beror på underlagets textur och utlagd lagertjocklek. Som vägledning, ~18 kg pulver per cm lagertjocklek och m2
Skikttjocklek (mm) 5 minimum / 25 maximum
Tryckhållfasthet ~50 MPa efter 28 dagar
Typ Reparationsbruk
Vattenmängd (l/frp) 0,7-0,84 liter vatten
Vikt (kg) 5
EAN 7612895364124
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.