Produkter

LAGNINGSBRUK SIKAMONOTOP 109 WATERPROOFIN 5KG

Art.nr 006730137 Lev.art.nr 533493
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Sika MonoTop®-109 WaterProofing är ett cementbaserat, färdigblandat, enkomponentsbruk med konsistens för borstapplicering. Sika MonoTop®-109 WaterProofing är speciellt framtagen för vattentätningsprojekt av hanterbar storlek såsom; källarväggar, mindre dammar eller tankar och konstruktioner under mark.
Antal (st/frp) 4
Användningsområde Vattentätningsprojekt av hanterbar storlek såsom; källarväggar, mindre dammar eller tankar och konstruktioner under mark.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +35
Bearbetningsbar minuter ~45 minuter vid +20°C
Blandningsförhållande 1,25 liter vatten per 5 kg förpackning (25% vatten)
Densitet Bulkdensitet ~1,25 kg/l. Blandat, färskt bruk ~2,10 kg/l
Förvaring Produkten skall förvaras torrt och svalt i oöppnad och oskadad originalförpackning
Innehåll 5 kg
Kemisk bas Cementbindemedel
Konsistens Grått pulver
Lagringstid 15 månader
Skikttjocklek (mm) 3 mm tjockt lager, appliceras i minst 2 lager
Typ Reparationsbruk
Åtgång ~1,5 kg/m2 per mm lagertjocklek
Övermålningsbar 7 dagar (vid +23°C och R.F. 50%)
EAN 7612895363905
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.