Produkter

LAGNINGSBRUK SIKAMONOTOP-412 NFG (AT) 25KG

Art.nr 005004634 Lev.art.nr 403294
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Ett 1-komponents, polymermodifierat och fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning och korrosionsinhibitor. Produkten uppfyller kraven enligt klass R4 i EN 1504-3. Lämpligt för restaureringsarbete. Reparation av spjälkad och skadad betong i byggnader, broar och anläggningskonstruktioner. Lämpligt för konstruktiv förstärkning. Ökar lastkapaciteten för betongkonstruktionen genom tillsättning av bruk. Lämpligt för att bibehålla eller återställa passivitet. Ökning av täckskikt med ytterligare bruk och ersättning av kontaminerad- eller karbonatiserad betong.
Användningstid Ca 40 minuter vid +20 °C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Brandklassad A1
Densitet 2,10 kg/l
Färg Grå
Innehåll 25 kg
Konsistens Pulver
Lagringstid 12 månader efter tillverkningsdatum
Materialåtgång 1 liter färdigt bruk åtgår ca 1,65 kg pulver
Nyans Grå
Typ Lagningsbruk
Vikt (kg) 25
EAN 7612894784572
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.