Produkter

CEMENTBRUKTILLSATS SIKA-2

Art.nr 004114329 Lev.art.nr 103654
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Ögonblickligen bindande (ca 15-20 sekunder) cementtillsats. Blandas med cement. Pastan används för tätning av håligheter och sprickor i berg, betong och murverk vid kraftigt vattenläckage. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användningsområde:
För att snabbt täta sprickor och hålrum i betong, berg eller murverk där det råder vatteninträngning i exempelvis:, tunnlar, underjordskonstruktioner, husgrunder, källare, gropar, valv, väggar.
Förvaring Torrt i oskadad, oöppnad och förseglad originalförpackning, skyddad mot direkt solljus
Förvaringstemperatur (°C) +5 till +35
Innehåll 1 kg
Konsistens Röd vätska
Lagringstid 12 månader från produktionsdatum
Materialåtgång Ca 0,7 liter per 1 kg cement
Typ Cementbruktillsats
Vikt (kg) 1
EAN 7392174503054
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta gen- ast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.