Produkter

REDIREP 45 RSF 25 KG REPARATIONSBRUK

Art.nr 99000076 Lev.art.nr 2517525
hlbr_vl Basta SundahusB
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Redirep 45 RSF er ett torrbruk för reparation av betongunderlag. Frostbeständigt og med mycket goda vidhäftningsegenskaper. Bruket binder snabbt och har låg krympning. Består av specialcement, välgraderad och torkad sand, samt ämnen som förbättrar brukets arbetbarhet og vidhäftningsegenskaper.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid 20 minuter
Appliceringstemperatur (°C) +5 til +35
Bearbetningsbar minuter 20
Dammreducerad Nej
Fiberförstärkt Ja
Frostbeständig Ja
Färg Grå
För bult Nej
Hållfasthetsklass R4
Konsistens Pulver
Kornstorlek (mm) 1
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg/m2 per mm tjocklek
Murteknik Appliceras på ytan för hand med lämpligt murarverktyg eller med lämplig sprututrustning
Nyans Grå
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 3-40
Tryckhållfasthet >45 efter 28 dagar
Typ Bruk
Vattenåtgång 3,2 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
EAN 7070211108164
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.