Produkter

PLANITOP R & R R4 25 KG REPARATIONSBRUK

Art.nr 99012238 Lev.art.nr 2653125
hlbr_vl Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande, Fast-Track, fiberförstärkt, tixotropt och cementbaserat bruk i klass R4 för reparation av konstruktiva byggnadsdelar och ytbehandling av betong. Appliceras i en tjocklek på 3 till 40 mm per skikt.
Användningsområde Reparation av bärande konstruktioner och glättning på vågräta och lodräta betongytor inom- och utomhus.
Blandningsförhållande 100 delar Planitop Smooth & Repair R4 med 16,5-17,5 delar vatten (ca 4,1-4,4 liter vatten per 25 kg säck)
Börjar härda Ca 25 min
Förpackning Säck
Lagringstid 12 månader
Typ Torrbruk
Vikt (kg) 25
Åtgång Ca 17 kg/ m² per cm tjocklek
EAN 8022452074011
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.