Produkter

CONFIX 25 KG REPARATIONSBRUK

Art.nr 99000041 Lev.art.nr 1340025
hlbr_vl Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Reparationsbetong med minimal krympning för konstruktionsgjutningar och reparationsarbeten. Lämplig till monolitiska pågjutningar med MAPEPOXY L.
Användningsområde Utformat för lagringar, förstärkning och underhåll av betong.
Bearbetningsbar minuter 120
Blandningsförhållande 100 delar CONFIX - 13 delar vatten (13 %)
Förpackning Säck
Lagringstid 12 månader
Tryckhållfasthet 40 N/mm²
Typ Torrbruk
Vikt (kg) 25
Åtgång 2,3 kg/liter
EAN 7070211107860
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.