Produkter

CONFIX FIN 25KG REPARATIONSBRUK

Art.nr 99000042 Lev.art.nr 1340125
hlbr_vl Basta BVBAccepteras
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Variant av CONFIX med reducerad ballaststorlek för gjutning i tunna skikt.
Användningsområde Utformat för lagringar, förstärkning och underhåll av betong i tunna skikt (högst 10mm)
Bearbetningsbar minuter 120
Blandningsförhållande Max 3,5 liter vatten per säck à 25 kg.
Förpackning Säck
Lagringstid 12 månader
Tryckhållfasthet Ca 55 N/mm²
Typ Torrbruk
Vikt (kg) 25
Åtgång 2,3 kg/dm3
EAN 7070211107884
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.