Produkter

BETONGREPARATION R50 BEMIX 20KG

Art.nr 007651725 Lev.art.nr 523444
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat tixotropt lagningsbruk för lagningar på betong. Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av exempelvis balkonger, pelare, och andra betongkonstruktioner. Åtgång: 2 kg/mm/m2. Vattenåtgång: 3,5 l per 20 kg. Skikttjocklek: 5–50 mm.
Bearbetningstid Ca 1 timme
Förvaring Torrt i obrutenförpackning inom 24 månader
Konsistens Tixotrop
Krympning ≤ 1 promille
Materialåtgång 2 kg/mm/m2
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Typ Betongreparation
Vattenåtgång 2,9–3.5 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
EAN 7331933722695
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.