Produkter

KARBONATISERINGSINDIKATOR SIKA

Art.nr 004114328 Lev.art.nr 103443
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Karbonatiseringsindikator är en pH-indikator med omslagsintervall mellan ca pH 8 (färglös) och ca pH 10 (rosa eller röd). Indikatorn används bl a för provning av alkalitet hos betong. Den appliceras genom sprutning.
Användningsområde Provning av karbonatiseringsdjup hos betong
Densitet 0,8 kg/l
Innehåll (ml) 30
Konsistens Färglös vätska
Lagringstid Minst 12 månader
Materialåtgång 0,1 l/m²
Typ Karbonatiseringsindikator
EAN 7392174580000
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. .

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation Sök läkarhjälp.
P370 + P378 Vid brand Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.